I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z           jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ecommon.pl;
 3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem ecommon.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać                   zamówienia;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy COMMON a Klientem, zawierana z wykorzystaniem           serwisu internetowego Sklepu;
 6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze              zm.);
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem ecommon.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy COMMON, działający pod adresem ecommon.pl, prowadzony jest przez KAMIL LIPIEC COMMON SP. Z O.O. , Działkowców 2, 27-600 SANDOMIERZ NIP:864-196-00-28.
 4. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
                 – zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
                 – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
                 – zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Rozdzielczość ekranu 800×600. Strona pracuje na wszystkich systemach.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp
  do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ecommon.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ecommon.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie
  bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Ecommon.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów               Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
        – podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające
          prawa osób trzecich,
        – dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
        – dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ecommon.pl za zachowania niezgodne
z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ecommon.pl.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi
  w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
              – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
                 postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
              – niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub
                naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
              – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania
                lub urządzeń,
              – niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
              – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ecommon.pl,
              – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową ECOMMON.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu
  o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ecommon.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ecommon.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
          Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu. Regulamin również jest przesyłany drogą elektroniczną w wersji PDF po dokonaniu zamówienia na skrzynkę mailową klienta podaną podczas składania zamówienia.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się bezpłatnie na terytorium Polski od kwoty 3000zł. W przypadku wysyłki Towaru poza granice Polski prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Kamil.lipiec@agro-handel.pl celem doprecyzowania szczególnych warunków dostawy zagranicznej. Warunki te ustalane są indywidualnie z Klientem a wysyłka następuje po wpłacie na konto kwoty z zamówienia powiększonej o koszt wysyłki zagranicznej na adres podany przez zamawiającego.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
             – Firmy kurierskiej
             – Paczkomatów
 1. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w naszym sklepie:
  • PRZEMYSŁOWA 8 27-600 SANDOMIERZ W GODZINACH 8-16
 2. Koszty dostawy wynoszą:
  Koszt dostawy: (TABELKA Z KOSZTAMI DOSTAW ). Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia. Koszt dostawy paczek wysyłanych za granicę kraju ustalany jest indywidualnie na życzenie Klienta i przekazywany do akceptacji.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi max. 48h (rozumie się to jako 2 dni robocze) i liczy się od dnia wysłania przez Klienta zamówienia. Sklep powiadomi Klienta o ewentualnych opóźnieniach jeśli takowe będą miały miejsce z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w trakcie składania zamówienia.
 4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.
 • W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru w transporcie.
 • Jeżeli Towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki z wyjątkiem kosztów dostawy, które przedstawione są w koszyku zakupowym.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
              – Przelewem
              – Za pobraniem
              – Szybką płatnością tPay (PRZELEW 24)
              – Kartą płatniczą
              – Raty Santander
              – Raty BGŻ – sklep stacjonarny
              – Gotówka
          Brak dodatkowych opłat z tytułu płatności którąś z wymienionych metod oprócz ewentualnych kosztów transportu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

      1. Mają Państwo jako konsument prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy
          wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
          przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
      2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas COMMON SP Z.O.O KAMIL.LIPIEC@AGRO-HANDEL.PL TEL:508-382-523
          o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
          oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia
          od umowy dostępnego do pobrania na samym dole strony głównej ecommon.pl
      3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu
          prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy a następnie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia nas o
          odstąpieniu przesłali na adres COMMON SP Z.O.O KAMIL.LIPIEC@AGRO-HANDEL.PL TEL:508-382-523, zwracany Towar w myśl art. 34 ust. 4 ustawy o prawach
          konsumenta. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Towar powinien być zapakowany w sposób,
          który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
          sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa zwracany Towar. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratą;
  • umowy zawartej na aukcji publicznej;

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

        Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:
        Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy
        sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 1. Reklamacje można składać:
W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy Towar pod wskazany powyżej adres. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Natomiast jeśli reklamacja z tytułu rękojmi wymaga dokładnego zapoznania się z rzeczą to w terminie 14 dni od dostarczenia nam owej rzeczy. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania. W składanej reklamacji zaleca się:
 • podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana Towaru na nowy, naprawa Towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz
 • podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sklep.
Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji ale usprawniają jej przebieg.
          Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:
W przypadku kiedy klientem jest przedsiębiorca, sklep wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach ogólnie przyjętych. Klient jest świadom konsekwencji płynących z tego tytułu. Zapis mówiący o utracie prawa reklamacji z tytułu rękojmi zawarty jest w niniejszym regulaminie z którym klient powinien zapoznać się przed dokonaniem zakupu. Dokonując zamówienia akceptuje warunki zakupowe w nim zawarte.
Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

 1. COMMON nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są dodatkowo gwarancją COMMON jako sprzedawcy. Common ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru.
 2. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru
  na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 3. Wszystkie Towary dostępne w sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością COMMON na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 4. Większość towarów z asortymentu sklepu COMMON objęta jest długimi okresami gwarancyjnymi. Aby Klient mógł skorzystać z wydłużonych okresów ochrony gwarancyjnej konieczne jest przedłożenie serwisowi karty gwarancyjnej na której zawarte są szczególne warunki ochrony gwarancyjnej danego towaru. W przypadku kiedy Klient nie posiada wydanej jemu karty gwarancyjnej zastosowanie mają przepisy ustawy i ustawowy okres ochrony gwarancyjnej wynoszący 2 lata od daty zakupu po przedłożeniu przez klienta dowodu zakupu lub innego potwierdzenia nabycia przez Klienta rzeczy w sklepie COMMON.
 5. Sklep COMMON zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu gwarancji w szczególnych przypadkach.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością commON na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. CommON podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: KAMIL.LIPIEC@AGRO-HANDEL.PL
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy commON a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).